február 10, 2018

mzdy a personalistika

Spracovanie miezd používa každá spoločnosť, ktorá má jedného a viac zamestnancov.

Mzdové účtovníctvo zahŕňa ako spracovanie miezd, tak i personalistiku. Konkrétne ide o výpočty miezd, zrážok daní, odvodov na zdravotné a sociálne poistenie, vedenie exekúcií zamestnancov a štatistických hlásení, výpočty nároku straveniek zamestnancov a zrážky zo mzdy u zamestnávateľa.

Spracovanie účtovnej evidencie a miezd môžeme vašej firme zabezpečiť komplexne alebo čiastočne podľa vašich potrieb. Účtovníctvo ponúkame formou úplného outsourcingu, zároveň ale môžu časť dohodnutých úkonov účtovnej agendy riešiť administratívni pracovníci klienta.  Spracovanie účtovníctva a kompletné vedenie účtovníctva ale veľmi dobre funguje aj na báze pravidelných návštev u klienta. Náš účtovník tak dochádza pravidelne k vám do firmy a vy tak máte možnosť osobného kontaktu. Mnoho našich klientov tento model spolupráce preferuje, pretože fyzická prítomnosť účtovníka priamo vo firme umožňuje riešiť okamžite najrôznejšie úlohy účtovnej agendy.

Spracovanie mzdovej agendy

 • personálnej evidencie kompletné spracovanie účtovníctva
 • spracovanie pracovnoprávnych dokumentov
 • spracovanie mesačných miezd
 • podklady pre odvod poistenia, daní a poplatkov
 • výplatné listiny
 • príkazy na úhradu
 • ročné zúčtovanie a ročná závierka

Naša spoločnosť posúdi formu a rozsah spracovania vašich miezd a celej mzdovej agendy nielen čo sa týka veľkosti, ale aj vašej činnosti.

Sme schopní vyhodnotiť tú najvhodnejšiu variantu pre váš podnik.

Mzdové účtovníctvo – externé spracovanie a jeho výhody

 • Prináša značné finančné úspory.
 • Externé mzdové účtovníctvo je kvalitnejšie, rýchlejšie a lacnejšie ako spracovanie miezd vlastnú mzdovú účtovníčku alebo učtárňou.
 • Získate od nás návrh optimalizácie vašich interných procesov a predpisov, ktorý s vaším súhlasom implementujeme.
 • Všetka zodpovednosť prechádza úplne na nás. Ručíme za správnosť všetkých spracovaných účtovných prípadov v akomkoľvek rozsahu.
 • Zastúpime vás pred štátnymi úradmi a ďalšími inštitúciami.
 • V prípade akýchkoľvek ťažkostí alebo nezhôd sme vám plne k dispozícii.

Čo to je mzdový audit

 • Pomocou mzdového auditu odhalíme prípadné chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť počas výpočtu miezd a vedenie personálnej agendy.
 • Vďaka mzdovému auditu odhalíme nedostatky, ktoré plynú z použitia už neaktuálnych legislatívnych noriem, chybných metodík a chýb vo výpočtoch miezd a odvodov.
 • V rámci mzdového auditu sa zameriame na dokumentáciu, výpočty platiteľov, legislatívu aj interné procesy.

Personalistika, personálny audit a personálna agenda

Ako už bolo povedané, súčasťou mzdového účtovníctva je aj personalistika, ktorej úlohou je výber zamestnancov a hodnotenie ich výkonnosti. Pri tejto činnosti sa využíva mnoho metód. Dôležité je získať čo najviac informácií o potencionálnym zamestnancovi, vyhodnotiť jeho znalosti a skúsenosti a porovnať ich s ostatnými uchádzačmi.

Konštruktívnym hodnotením sa môže významne zvýšiť motivácie zamestnancov a vyriešiť mnoho pracovných problémov. Personalistika je o ľuďoch, a preto by mala byť osobné a mala by predchádzať možným problémom medzi zamestnancami.

Aké činnosti za vás prevedieme

 • Vykonáme kompletnú mzdovú agendu – zavedieme nového zamestnanca a prihlásime ho na správu sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia. Budeme komunikovať s úradom práce.
 • Spracujeme mzdy – vypočítame superhrubou, hrubú a čistú mzdu, rozúčtuje mzdové náklady, vykonáme výpočet odvodov na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a daň z príjmov.
 • Spracujeme výstupné dokumenty a zostavy – zrekapitulujeme mzdy, výplatné listiny, mzdové pásky, kontrolné zostavy pre zdravotné poisťovne a pre sociálne zabezpečenie a dokumenty pre sledovanie čerpania nákladov na mzdy.
 • Vykonáme všetky činnosti pri skončení účtovného obdobia – vykonáme celé účtovníctvo mzdy, vyhotovíme mzdové listiny a evidenčné listy dôchodkového poistenia, vykonáme ročné zúčtovanie daní, vyhotovíme potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, vykonáme zostavy, štatistiky a všetky výkazy.
 • Splníme povinnosť voči kontrolným inštitúciám – zaregistrujeme zamestnávateľa na zdravotných poisťovniach a na správe sociálneho zabezpečenia, vyhotovíme povinné výkazy pre finančný úrad

Na spracovanie miezd nám stačí zaslať tieto dokumenty

 • Pracovné zmluvy a ich dodatky
 • Platový / mzdový výmer
 • dochádzku zamestnancov
 • Doklady o neprítomnosti v zamestnaní – dočasnú pracovnú neschopnosť, doklady o ošetrovaní člena domácnosti, priepusty k lekárovi, cestovné príkazy, žiadosti o dovolenku či neplatené voľno, potvrdenie o neospravedlnených absenciách pod.
 • Dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce
 • Doklady o výške odmien alebo záloh pre každého zamestnanca
 • Ďalšie doklady podľa potreby

Naše služby spojené s mzdovým účtovníctvom poskytujeme všetkým záujemcom z celej SR. Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať.

Čo teda konkrétne patrí do vedenia mzdovej agendy?

 • Kompletné spracovanie mzdovej agendy
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na správe sociálneho zabezpečenia a ďalších štátnych inštitúcií
 • Spracovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • Spracovanie mesačných prehľadov pre správu sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovne
 • Vyúčtovanie a odvod daní – spracovanie daňového priznania zamestnancov

Zákonné povinnosti mzdovej agendy vyriešime za vás

Kompletné spracovanie mzdovej agendy

Celkové spracovanie miezd, vrátane výpočtu superhrubej, hrubé a čisté mzdy, vyššie zdravotného a sociálneho poistenia a výšky daňovej povinnosti. Cieľom je, aby každý zamestnanec dostal každý mesiac svoju výplatnú pásku, ktorá bude obsahovať zákonom stanovené náležitosti.

Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na SP a zdravotné poisťovne

Súčasťou vedenie mzdovej agendy je aj oznamovanie a odhlasovanie nových zamestnancov správe sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovni, úradu práce a daňovému úradu.

Vyúčtovanie a odvod daní a zrážok

Mzdová agenda zaisťuje tiež daňové zrážky z miezd zamestnancov. Medzi zrážky stanovené zákonom patrí preddavky na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, platby sociálneho a zdravotného poistenia.

Tieto základné zrážky sú odrátané z hrubej mzdy, ďalšie zo mzdy čisté.

Tu vidíte bez súdnych sporov výhody vedenie účtovníctva externou spoločnosťou. Kontaktujte nás preto ešte dnes, zariadime pre vás konzultácii s našimi odborníkmi, kde si dohodnete rozsah služieb, ktoré využite od konzultácií a poradenstva cez komplexné vedenie celej mzdovej agendy.

Uvidíte, že budete príjemne prekvapení kvalitou práce našich špecialistov, ušetrenými financiami i časom.

Pred nadviazaním spolupráce s vami uzatvoríme zmluvu, v ktorej budú presne špecifikované vaše požiadavky a potreby, práva a povinnosti oboch strán, termíny a samozrejme aj cena.

Budete teda presne vedieť, koľko platíte a za aké služby.

Bratislava nie je jediným regiónom, kde pôsobíme. Postaráme sa o vašej mzdovú agendu, nech ste odkiaľkoľvek. Staňte sa naším ďalším spokojným klientom.

Zabezpečíme kvalitné služby malému podnikateľovi, ale aj veľké nadnárodné korporácii so stovkami zamestnancov. Volíme individuálny prístup, aby sme správne pochopili vaše požiadavky a potreby.

Poskytneme vám odborníkmi na konzultácie, čím získate kompletné poradenstvo v celej problematike. Môžete využiť tiež naše ďalšie služby, ako je právne a daňové poradenstvo alebo spracovanie celého účtovníctva.

Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes. Neodkladajte svoje rozhodnutia.